Privacy

privacyreglement

Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (Wgbo) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden.
Doel van het reglement is een vastlegging van de maatregelen die huisartsenpraktijken Kempenaar hebben genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiëntgegevens wordt omgegaan. Dit reglement is van toepassing op elke verwerking (geautomatiseerd en niet-geautomatiseerd) van patiëntgegevens, die in een bestand zijn of worden opgenomen.
Informatiebeveilingsinformatie
Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding.
• Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren.
• Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk; hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord en de ruimten waarin gegevens worden opgeslagen niet vrij toegankelijk.
• Patiëntgegevens worden alléén op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt aan derden ter inzage gegeven.
Verzamelen en verwerken van patiëntgegevens
• Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld.
• Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins
Doeleinden zijn:
• Gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling, consult, medicatie, doorverwijzing, overdracht);
• Gebruik voor de bewaking van de eigen kwaliteit en de praktijkaccreditering;
• Andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.
Verwerking van algemene patiëntgegevens, gezondheidsgegevens, erfelijke gegevens
Algemene patiëntgegevens worden alleen in de praktijk verwerkt, indien aan een van onderstaande voorwaarden is voldaan:
1. De patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend;
2. Verwerking is noodzakelijk voor de verlening van huisartsgeneeskundige zorg aan de patiënt;
3. Verwerking is noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;
4. Verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van patiënt.
Erfelijkheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt in relatie tot de betreffende patiënt zelf, tenzij:
• Een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of
• de verwerking noodzakelijk is voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

Rechten van de patiënt
• De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt.
• De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt en de praktijk kan hiervoor eventueel een redelijke vergoeding vragen.
• De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn.
• De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens.
• Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie,beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is.
• Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.